ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прочетете внимателно нашата политика за защита на личните данни, за да разберете ясни какви лични данни събираме, защо правим това, какво правим с данните и какви права имате за защита на личната ви информация. Тази политика важи за всички случаи, когато посещавате innovatoria.com или ни изпращате информация или имейл. С използването на който и да е от тези канали, вие приемате, че сте прочели и разбирате нашата политика.

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

Основната дейност на Компанията е рекламни услуги. За да направи това, Иноватория събира и обработва някои лични данни на кандидатите за обучения и запитвания за оферти. Тази информация е необходима на Компанията, за да извърши необходимия анализ и предложи ценова оферта.
Данните ще бъдат обработвани от “Иноватория” ООД, ЕИК 175133275, представлявано от управителя Катя Сотирова-Иванова.

КАКВО СЪБИРАМЕ

В процеса на офериране обработваме:
Имейл адрес и телефонен номер на кандидатите за обучения, които са необходими за поддържане на връзка с тях и за предоставяне на уведомления за възможностите за присъствие, както и такива данни на потенциални клиенти, изпратили ни запитване за рекламни услуги.

Можем да имаме дългосрочна връзка с нашите клиенти, затова ще запазим данните за период от 5 години.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Всеки кандидат е отговорен и гарантира, че ни предоставя информация от и за трети лица, само когато тези данни са придобити в съответствие със законовите изисквания на приложимото законодателство за защита на личните данни и само когато кандидатът/клиентът има всички правни основания за предаване на тази информация. Цялата отговорност за законови нарушения в случай, че кандидат/клиент предоставя лични данни на трети страни, се поема от съответния кандидат или запитващ за Услуги.

ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние използваме обработващи личните данни апликации, но гарантираме, че личните ви данни се обработват с високо ниво на сигурност. Когато обработващите платформи се намират извън ЕС и по-специално в САЩ, ние гарантираме, че дейността им е в съответствие с изискванията на Privacy Shield. Такива обработващи са MailChimp.
Ние не продаваме, не продаваме, не разпространяваме или по друг начин прехвърляме на външни лица вашите лични данни.

НЕПЪЛНОЛЕТИ ЛИЦА

Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, или ще поискаме съгласие на попечител, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.
Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация и / или да коригирате или допълните тази информация. Можете да поискате личната ви информация да бъде изтрита. Освен това имате право да възразите, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени.
Ще направим разумни търговски усилия, за да ви предоставим в разумен срок достъп до вашите лични данни, които поддържаме или да ги коригираме в рамките на 30 дни от получаване на молбата ви. Ще изпълним инструкциите ви за изтриване на лични данни в максимален срок от 30 дни, освен ако законодателството на ЕС или българското законодателство не изисква допълнително съхранение. Моля, имайте предвид, че можем да съхраняваме тази информация на базата на законни интереси или за други правни цели или да се налага (включително по договор или GDPR) да съхраняваме определена информация и да не я изтриваме (или да съхраняваме тази информация за определено време, в който случай ще изпълним искането за заличаване само след като сме изпълнили тези изисквания). Моля, имайте предвид, че след като изтрием информацията си, вече няма да можете да използвате мрежата и услугите ни.

Ако искате да получите достъп, да изтриете (когато е приложимо) или да поправите личната си информация, моля, адресирайте своите искания и жалби до:
Адрес: Република България, 1164, гр. София, бул. “Христо Смирненски” № 7, офис 2.
Имейл адрес: info @ innovatoria.com
Моля, посочете ясно в темата, че вашето искане засяга въпрос, свързан с личните данни, и по-конкретно дали е искане за достъп, коригиране, изтриване или друго. Имайте предвид, че може да поискаме допълнителна информация, за да определим самоличността ви.

Може да отхвърлим молби, които са необосновано повтарящи се, изискват непропорционални технически усилия или са прекомерни. Когато можем да предоставим достъп до информация и корекция, ще го направим безплатно, освен в случаите, когато това ще изисква несъразмерни усилия.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.
Можете също така да подадете жалбата си в страната, в която живеете, по работното си място или по мястото, където смятате, че нарушаваме правата ви.